top of page
Hide and Seek

Батькам-новини

До уваги батьків випускників 11 класу -  оголошення 

Повідомляємо проте, що граничний строк подання заяв щодо бажання пройти ДПА - до 20 травня 2021 року. 

Більше інформації в

 До уваги батьків майбутніх першокласників- заяви для вступу до 1 класу подавати до 1 червня 2021 року

 

зображення_viber_2021-03-19_10-08-30.jpg

Долучайтеся До Онлайн Опитування Щодо Якості Дистанційного Навчання

Онлайн-опитування проводитиметься до 20 березня 2021 року за наступним посиланням: https://forms.gle/AAqXkmpZAtveuD7B9.

Онлайн-опитування-1.jpg

"Діти бачуть те, що роблять батьки та наслідують їх..."

Відповідальність батьків

107378585_283342499769946_54162329370606
107046278_283342699769926_57078414807432
107572821_283342573103272_87415826911426

     Питання належного виховання дітей, досягнення порозуміння між батьками і дітьми завжди були важливими й актуальними.

 

У статті 51 Конституції України сказано, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття.

Зміст виховання, відповідальність батьків за розвиток дитини у сім’ї визначає стаття 55 Закону України «Про освіту»:

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

 2. Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

 1. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Законодавство України, а саме Сімейний кодекс в ст.150, визначає, що батьки зобов'язані виховувати дитину у дусі поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, зобов'язані поважати дитину, готувати її до самостійного життя.

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Так, батьки (усиновлювачі) або опікуни чи інші фізичні особи, які на правових підставах здійснюють виховання малолітньої особи, також заклади, що здійснюють щодо малолітнього функцію опікуна, відповідають за неналежні виховання та нагляд. Якщо це стосується батьків, то відповідальність буде покладена на обох незалежно від того, проживають вони разом чи окремо, оскільки обов’язок здійснювати належне виховання та нагляд за малолітнім є рівним для обох із них. У разі, коли батьки були позбавлені батьківських прав, обов’язок відшкодувати завдану майнову шкоду за протиправні діяння своїх малолітніх дітей лежить на них ще протягом трьох років після позбавлення батьківських прав (ст. 1183 ЦК України). Це пояснюється тим, що виховання чи неналежне виховання є процесом, який має тривалу дію в часі і його вплив не може припинитися з моменту позбавлення батьківських прав.

Наслідки неналежного виховання матимуть свої негативні прояви і після факту позбавлення батьківських прав. Оскільки функціональні обов’язки батьків, усиновителів та опікунів щодо дітей є ідентичними, доцільно було б названі правила щодо позбавлення батьківських прав поширити на випадки скасування усиновлення та припинення прав опікуна.

У виняткових випадках - при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських прав. З таким позовом до суду має право звернутися прокурор. При винесенні рішення про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав суд не встановлює конкретних строків цього обмеження прав батьків. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів, підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, милосердя, забезпечення рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.

Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків щодо виховання дітей, захищає права сім'ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів. 

Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення їх цих прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати дітей.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону.

У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров'ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров'я дитини, який потребує термінового медичного втручання, зобов'язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці.

Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього.

Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом:

Стаття 155 Сімейного кодексу України

Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Батьки зобов'язані поважати дитину.

Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.

Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов'язків щодо неї.

Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.

Стаття 150, 152 Сімейного кодексу України

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -  тягнуть за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення,відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 184 Кодексу України про Адміністративні правопорушення

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 166 Кримінального Кодексу України

Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 150 Кримінального Кодексу України

Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, — якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

Стаття 1178 Цивільного кодексу України

Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

 

Як бути добрим батьком

Звісно, бути добрим батьком нелегко. Однак завдяки кільком простим принципам батьки зможуть успішно виконувати свою роль. 

З якого моменту батькові слід почати приділяти дитині увагу? Поміркуйте: стосунки дитини з матір’ю починають формуватися, коли дитя ще в утробі. Вважається, що приблизно через 16 тижнів після зачаття ненароджена дитина вже здатна чути. Саме тоді батько може почати розвивати унікальні взаємини з нею. Як? Він міг би слухати серцебиття дитини, відчувати на дотик її поштовхи, розмовляти з нею і співати їй.

Біблійний принцип. У давнину чоловіки брали активну участь у навчанні своїх дітей. З біблійного уривка Повторення Закону 6:6, 7 видно, що батько мав регулярно проводити час з дітьми. Там міститься настанова: «Будуть ці слова, що Я сьогодні наказую, на серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш».

Вчіться спілкуватися з дітьми

Терпеливо слухайте і не спішіть засуджувати

Щоб підтримувати з дітьми добрий обмін думками, вам насамперед слід вміти уважно слухати. Також важливо не реагувати надто гостро на почуте.

Якщо діти знають, що ви легко втрачаєте самовладання і схильні відразу їх засуджувати, то в них не буде великого бажання розповідати вам про свої переживання. Тож терпеливо слухайте дітей, і вони побачать, що ви щиро ними цікавитесь. Тоді їм буде легше говорити з вами про те, що лежить у них на серці.

Біблійний принцип. Чимало порад з Біблії можна застосувати до різних життєвих ситуацій. Наприклад, у цій книзі містяться такі слова: «Кожна людина повинна бути швидкою до слухання, повільною на слова, повільною на гнів» (Якова 1:19). Якщо батько буде дотримуватись цієї настанови, то його вміння спілкуватись зі своїми дітьми значно покращиться.

Повчайте з любов’ю, не забувайте про похвалу

Іноді поведінка дітей буде вас розчаровувати і гнівити. Тож вам доведеться їх повчати. Та навіть тоді діти мають відчувати, що ви їх любите і прагнете, аби їхнє майбутнє було щасливим. Саме ж повчання може включати поради, роз’яснення, докір, а за потреби і покарання.

Діти ліпше сприймають повчання, коли батько має звичку їх хвалити. Одне стародавнє прислів’я каже: «Золоті яблука на срібнім тарелі — це слово, проказане часу свого» (Приповістей 25:11). Похвала позитивно впливає на формування особистості дитини. Батьківська увага і любов додає дитині впевненості. Батько, котрий шукає нагоди похвалити дитину, допомагає їй розвинути самоповагу. Це також спонукує дитину не знеохочуватись і старатись чинити те, що правильне.

Біблійний принцип. «Батьки, не дратуйте своїх дітей, щоб вони не занепали духом» (Колосян 3:21).

Любіть і поважайте свою дружину

На дітей сильно впливає те, як батько ставиться до їхньої матері. Ось що пишуть фахівці, котрі вивчають особливості розвитку дітей: «З-поміж того найкращого, що батько може зробити для своїх дітей, варто виділити повагу до їхньої матері... Коли діти бачать, як батько і мати поважають одне одного, вони почуваються в безпеці»* (з книжки «The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children»).

Біблійний принцип. «Чоловіки, не переставайте любити своїх дружин... Нехай кожен з вас так любить свою дружину, як самого себе» (Ефесян 5:25, 33).

Безперечно, бути ідеальним батьком неможливо. Та й ці  поради не охоплюють усіх батьківських обов’язків. Однак спробуйте застосовувати вищенаведені принципи з любов’ю та поміркованістю і ви зможете стати добрим батьком*.

Поради для батьків коли в дітей  депресія
 • Пам’ятайте, що підліткам, які страждають від депресії, важко говорити про свої почуття. Вони можуть не розуміти, що з ними відбувається, і навіть не знати симптомів депресії.

 • Депресія у підлітків проявляється не так, як у дорослих. Тому зважайте на зміну поведінки дитини, її звичок у харчуванні, перепади настрою, розлади сну і погіршення стосунків з іншими, особливо, якщо такі зміни тривають не один тиждень.

 • Сприймайте серйозно будь-які вислови про смерть чи натяки на самогубство.

 • Якщо ви підозрюєте у дитини депресію (не йдеться про поганий настрій), варто проконсультуватися з лікарем.

 • Допомагайте дитині дотримуватися призначеного лікування і відразу повідомляйте лікаря, якщо стан дитини не покращується і з’являються тривожні побічні ефекти.

 • Дбайте, щоб у вашій сім’ї був режим харчування, занять фізичними вправами і режим сну.

 • Підтримуйте з дитиною хороший обмін думками, допомагайте їй давати собі раду з упередженим ставленням з боку інших.

 • Постійно запевняйте дитину у своїй любові, адже через депресію їй може бути соромно, вона може почуватися самотньою і нікому не потрібною.

We Are

MOVERS & SHAKERS

bottom of page